Politika privatnosti

Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o.

Politika privatnosti za Korisnike autoceste i posjetitelje web stranice www.azm.hr

Ovom Politikom privatnosti, Društvo Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. iz Zagreba, Garićgradska 18,(u daljnjem tekstu AZM) štiti privatnost svojih Korisnika - posjetitelja web stranice www.azm.hr te Korisnika autoceste i iskazuje brigu za njihove osobne podatke prema Općoj EU uredbi o zaštiti podataka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 (Zakon). Politikom privatnosti AZM temeljem čl.13. Uredbe transparentno i javno objavljuje načine, na koje obradu osobnih podataka provodi isključivo prema Načelima Uredbe.

Osobni podaci i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi, jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje osobnih podataka

AZM  prikuplja osobne podatke koje ispitanik dostavlja svojom voljom te putem video-nadzora trase autoceste. Podaci se prikupljaju na sljedeće načine:

  • Automatiziranom obradom prilikom ulaska vozila, korištenjem autoceste prilikom vožnje na trasi autoceste, te na naplatnim postajama, u obliku video snimki iz sustava video nadzora pojedinih dionica trase autoceste
  • Slanjem elektroničke pošte na e-mail adrese društva AZM
  • Osobnim kontaktom sa zaposlenicima AZM-a

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo za određene svrhe priopćene Korisnicima - ispitanicima te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili temeljem privole korisnika.

Svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka:

Korisnici autoceste

AZM prikuplja tj. obrađuje automatiziranom obradom osobne podatke Korisnika autoceste u obliku snimke koja omogućava prepoznavanje registarske oznake vozila, a moguće i lica vozača i putnika u vozilu - ovisno o uvjetima snimanja. Svrha obrade je izvršavanje zadaća od javnog interesa i izvršavanje pravnih obveza AZM-a.

Pravni temelj za obradu podataka u ove svrhe je ispunjavanje obveza AZM-a temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21,114/22,04/23) kao što su na primjer praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama, organizacija sustava naplate cestarine, obavještavanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na javnim cestama i meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa.

Osobni podaci prikupljeni putem video nadzora čuvaju se najviše na rok od šest (6) mjeseci u skladu s Uredbom i Zakonom, osim u slučajevima kad su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

Posjetitelji web stranice www.azm.hr i osobni kontakt

Dostava podataka potrebna je u svrhu odgovaranja na upite i reklamacije putem slanja poruka elektroničke pošte na neku od e-mail adresa ili osobnim kontaktom sa zaposlenicima AZM-a.

Pravni temelj za ovu svrhu je legitimni interes AZM-a i/ili Korisnika. Neki podaci se prikupljaju automatski - više možete pročitati u odjeljku web kolačići.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu odgovaranja na upite i reklamacije čuvaju se do okončanja postupka upita ili reklamacije, osim u slučajevima kad su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

Uvid u osobne podatke, prijenos u treće zemlje

Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade, sa kojima je AZM sklopio Ugovore. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje AZM angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to ovlaštenog društva za upravljanje, nadzor i održavanje autoceste, knjigovodstva, IT podrške, konzultantskih i pravnih usluga.

Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih tijela (npr. policija, sudovi, AZOP...), a na temelju pisanog zahtjeva.

Osobni podaci ne prenose se u treće zemlje, u skladu s Uredbom i Zakonom.

Sigurnost osobnih podataka

Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Za sve podatke kreiraju se sigurnosne kopije.

Svi osobni podaci štite se adekvatnim tehničkim i organizacijskim mjerama od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe tj. svake druge povrede i zlouporabe što uključuje:

  • Obvezu svih vanjskih izvršitelja obrade podataka i svih primatelja na zaštitu osobnih podataka Korisnika preko odgovarajućih ugovora, odnosno ugovornih klauzula
  • Primjenu Načela minimizacije, tj. smanjenja količine prikupljanja i obrade osobnih podataka
  • Primjenu Načela transparentnosti, tj. primjereno informiranje ispitanika u vezi obrade njihovih osobnih podataka
  • Provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka

Web kolačići:

Web stranice www.azm.hr koriste web kolačiće. Informacije koje se tako prikupljaju mogu sadržavati osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju korisničkog iskustva.  Korisnik prilikom posjeta internetskoj stranici može dati ili uskratiti svoju privolu za korištenjem istih.

Prava ispitanika:

AZM osigurava uvjete kako bi se Korisnik odlučio o obradi svojih  osobnih podataka. Prije svega su omogućena  slijedeća prava:

- pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Ispunjenje navedenih prava, Korisnik može zahtijevati:

  • elektronskim putem na e-mail adresu: dpo@azm.hr
  • pisanim putem na adresu Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. Zagreb, Garićgradska 18, uz naznaku „Zaštita osobnih podataka“.

Ako Korisnik smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Napomena - pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Korisnika, kao vlasnika osobnih podataka.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:

Kako bi Korisnik riješio moguće nesporazume ili postavio dodatna pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, može se obratiti na  e-mail adresu dpo@azm.hr

Stupanje na snagu i izmjene Politike privatnosti:

Ova Politika privatnosti stupa na snagu i primjenjuju se na sve Korisnike od 25.5.2018.

Moguće su izmjene i dopune ove Politike. Aktualna verzija uvijek je dostupna na web stranicama www.azm.hr te u sjedištu AZM i na svim prodajnim mjestima na autocesti. 

Kontakt:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

Garićgradska 18, 10000 Zagreb

Telefon: 00385 (1) 3689 600

e-mail: office@azm.hr