Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže AZM d.o.o.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama  sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem neposrednog usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Zahtjevom se mora točno označiti informacija za koju se želi izvršiti upit.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o zahtjevu će se sastaviti službena zabilješka.

Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. uskratit će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. će uskratiti pristup informaciji ako je ista odlukom Autoceste Zagreb - Macelj d.o.o. proglašena poslovnom tajnom, sukladno čl. 19. st. 1. Zakona o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“ br. 108/96).

Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. će ograničiti pristup informaciji ako je informacija profesionalna ili porezna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke te ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima.

Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Korisnik prava na pristup informacijama plaća stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) te trošak dostave podatka određenim člankom 2. Kriterija za određivanje naknade iz čl. 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne Novine«, br. 25/13, 85/15, 69/22).

Pisane upite možete slati na adresu ureda ili na e mail: sluzbenikzainformiranje@azm.hr ili faksom na broj 01/ 3689 620.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama Zahtjev za pristup informacijama Upitnik za samoprocjenu TJV prema ZPPI Zahtjev za ispravak / nadopunu informacija Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija Godišnje izvješće 2023